Nadeelcompensatie
Maatregelen, besluiten en feitelijke handelingen (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen of bouwwerkzaamheden) die noodzakelijk zijn voor het project Spoorzone Delft kunnen ertoe leiden dat burgers en/of bedrijven onevenredige schade lijden. Deze schade kan onder voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen.
 
Nadeelcompensatie wordt niet zomaar toegekend. Veel maatregelen en besluiten behoren in Nederland tot het normaal maatschappelijk risico, waarvan de nadelige gevolgen voor eigen  rekening behoren te blijven. Het kan echter voorkomen dat het individueel belang zodanig zwaar wordt getroffen door een overheidsmaatregel of –besluit, dat de daaruit voortvloeiende schade onevenredig is. In dat geval kan de schade voor vergoeding in aanmerking komen, indien ook aan de overige vereisten voor vergoeding is voldaan.
 
Procedure
Als u vindt dat u in aanmerking komt voor nadeelcompensatie, dan dient u zelf zoveel mogelijk aan te tonen dat er sprake is van schade. Uw verzoek wordt behandeld op grond van de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (Staatscourant 16 juni 2014, nr. 16584). Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw verzoek en brengt een advies aan ProRail  uit. Hierna neemt ProRail, namens de minister van Infrastructuur & Waterstaat,  een besluit op uw verzoek.
 
Indienen nadeelcompensatie
U kunt uw verzoek tot nadeelcompensatie indienen bij het Schadeloket Spoorzone Delft. Er is een schadeformulier voor particulieren en een apart schadeformulier voor bedrijven.
 
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar het Schadeloket Spoorzone Delft, Projectorganisatie Nieuw Delft, postbus 78, 2600 ME Delft of mailen naar schadeloketspoorzone@delft.nl.