Plan Busquets

Stedenbouwkundige Joan Busquets heeft in 2003 een masterplan gemaakt voor het hele spoorzonegebied. Sinds die tijd is de vastgoedmarkt flink veranderd. Daardoor kan het Plan Busquets niet volledig meer als basis dienen voor de stedenbouwkundige ontwikkeling anno 2012. Een deel van Busquets plan blijft overeind.

Busquets masterplan bestaat uit:

  1. het vastleggen van de hoofdstructuur
  2. de inrichting van de openbare ruimte
  3. een stedenbouwkundige invulling van de ontwikkelvelden.

Hieronder leest u wat er verandert.

Hoofdstructuur
Niet ter discussie staat de hoofdstructuur: op de tunnel komt een park, de Westlandseweg blijft de doorgaande verkeersroute van oost naar west, de Westvest is alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer en de Coenderstraat en de verlengde Coenderstraat door het zuidelijk gebied wordt een belangrijke route voor noord-zuid verkeer.

Openbare ruimte
Ook inrichting van de openbare ruimte van het stationsgebied en het gebied ten noorden van het station uit Plan Busquets blijft gehandhaafd. Combinatie Crommelijn neemt de inrichting van de nieuwe singel, de parkeergarage aan de Spoorsingel, de Phoenixstraat, Bolwerk en Stationsplein voor zijn rekening. Dit werk is aanbesteed in samenhang met het contract van de tunnelbouw. Voor 2017 zal dit gebied aangelegd zijn.

Wat verandert er?
Samen met Busquets wordt de stedenbouwkundige invulling van het gebied ten zuiden van het station opnieuw onder de loep genomen. In het Ambitiedocument leest u wat de ambities zijn voor dit deel van het gebied.