Programma

Met ‘het programma’ bedoelen we de mix van woningen, kantoren, horeca, winkels en dergelijke. In het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan - en dus in het huidige bestemmingsplan - waren alleen wonen en werken opgenomen. Om een levendige, kwalitatief hoogstaande wijk te ontwikkelen, zijn ook commerciële en andere functies nodig. Het vereist bijzondere ondernemingen die het gebied een eigen inkleuring geven. Die mensen naar het gebied trekken. Denk aan culturele en maatschappelijke ondernemingen, ontmoetingsplekken, zakelijke centra en specifieke winkels.

Voor het gebied ten zuiden van het vervoersknooppunt tot aan de Westlandseweg denken we aan een grotere dichtheid. Met relatief meer appartementen en commerciële en maatschappelijke bedrijven op de begane grond. In het gebied ten zuiden van de Westlandseweg zien we ook een hoge dichtheid, maar hier met relatief meer grondgebonden woningen en een iets minder stedelijk woonmilieu.

Stedenbouwkundige verkenningen
De randen van de hoofdstructuur - Westvest, Avenue, Park, Boulevard – krijgen een meer stedelijk karakter. Dat wil zeggen: hogere gebouwen. Deze eis komt ook voort uit juridisch-planologische randvoorwaarden die te maken hebben met geluidsbelasting.

Wat betekent dat voor exacte aantallen en hoeveelheden? Dat is nog niet met zekerheid te zeggen. Het hangt sterk af van de toekomstige marktvraag en –ontwikkelingen. Daarnaast zitten we nu midden in de fase van stedenbouwkundige verkenningen en uitwerkingen.

Een bandbreedte aangeven kunnen we wel. We verwachten dat er zo’n negenhonderd tot twaalfhonderd woningen zullen worden ontwikkeld in gevarieerde typen en woonmilieus (grondgebonden, grondontsloten, appartementen, in diverse prijsklassen en voor divers publiek). Behalve woningen zal circa 20.000 tot 40.000 m2 bruto vloeroppervlak aan andere functies worden ontwikkeld. Denk aan commerciële functies, kantoren, maatschappelijke bestemmingen en bijzondere functies in de plint van gebouwen. Daarnaast wordt ook het nieuwe stadskantoor worden ontwikkeld, een nieuwe school op het Grotiusterrein en studentenhuisvesting op het voormalige Delft Instruments-terrein.