Financiering

Het aanleggen van een spoortunnel kost veel geld. Er zijn veel belanghebbenden die willen dat het huidige bovengrondse spoor ondergronds gaat. Veel van deze belanghebbenden betalen mee aan de realisatie hiervan. Op deze pagina krijgt u inzicht in de totale projectkosten en de verdeling hiervan.

Kosten en financiering
Op 5 oktober 2005 hebben de ministers van VenW en VROM een bestuurlijke overeenkomst gesloten met de gemeente Delft. Toen was voorzien in een tweesporige tunnel. In juli 2008 zijn afspraken gemaakt om in één keer een viersporige tunnel te maken. Omdat een viersporige tunnel duurder is, zijn hiervoor aanvullende bijdragen geleverd.

De kosten van het totale project zijn begroot op € 1 miljard. Dit zijn de kosten voor de tunnel, en de stedelijke herontwikkeling. Het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat levert een financiële bijdrage van circa € 330 mln. Verder is er bijgedragen door het toenmalige ministerie van VROM, de provincie Zuid Holland, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam en de gemeente Delft. 

De aanleg van de spoortunnel gaat samen met de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone. Met de verkoop van nieuwe huizen, kantoren en voorzieningen wordt door de gemeente Delft een gedeelte van de kosten terugverdiend. Ook is voordeel behaald door het werk op innovatieve wijze aan te besteden.