Besluitvorming en projectdocumenten

Het project Spoorzone Delft heeft een lange historie van besluitvorming en inspraak. Op deze pagina kunt u terugvinden welke stappen in de besluitvorming zijn genomen en welke inspraakmomenten daarbij hoorden.

Overzicht documenten:


2009
Fiancieel jaarverslag

Download het Financieel jaarverslag 2009 >


Beeldkwaliteitsplan
Op woensdag 22 april 2009 is van 19.00 tot 21.00 uur een inspraakavond beeldkwaliteitplan Spoorzone gehouden. In dit plan staan de regels voor de architectuur en het materiaalgebruik van de nieuwbouw voorgeschreven. Alle bouwplannen in de Spoorzone moeten in de toekomst passen in het beeldkwaliteitplan.
Download het concept beeldkwaliteitsplan >


2008
Financieel jaarverslag
Jaarverslag inclusief de jaarrekening over 2008.
Download het Financieel jaarverslag >


2006
Bestemmingsplan Spoorzone
Het bestemmingsplan voor de Spoorzone maakt de bouw mogelijk van de spoortunnel en een nieuw station, in combinatie met bijna 1500 woningen, een stadskantoor, een stadspark en nieuwe wegen.
Download het Bestemmingsplan Spoorzone >

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Spoorzone
Op het ontwerpbestemmingsplan is de mogelijkheid geboden om in het kader van artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mondelinge en schriftelijke zienswijzen in te dienen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen van 13 september tot en met 24 oktober 2005. Op 13 oktober 2005 is een bijeenkomst gehouden waarin de gelegenheid is geboden mondelinge zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen.
Download de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Spoorzone >


2005
Ontwerp bestemmingsplan Spoorzone
Na de inspraakprocedure van het voorontwerp bestemmingsplan, stelt de gemeente een ontwerp-bestemmingsplan op. Dit ontwerp bestemmingsplan is zes weken ter inzage gelegd.
Download het Ontwerp bestemmingsplan Spoorzone >

Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Spoorzone
Op het voorontwerp bestemmingsplan is de mogelijkheid geboden om in het kader van artikel 6A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mondelinge en schriftelijke inspraakreacties te geven. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 7 december 2004 tot en met 17 januari 2005. Op 22 december 2004 en 12 januari 2005 is een inspraakbijeenkomst gehouden waarin het voorontwerpbestemmingsplan is toegelicht en gelegenheid is geboden mondeling op het voorontwerpbestemmingsplan te reageren.
Download de Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Spoorzone >

Antwoordnota reacties Milieueffectrapportage Spoorzone
In totaal hebben 9 respondenten een reactie gegeven op het MER Spoorzone Delft, dat samen met het Voorontwerpbestemmingsplan Spoorzone van 7 december tot en met 17 januari ter inzage lag.
Download de Antwoordnota reacties Milieueffectrapportage Spoorzone >


2004
Voorontwerp bestemmingsplan
De gemeente Delft bood de mogelijkheid om te reageren op het voornemen tot het opstellen van het bestemmingsplan voor de Spoorzone. Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen.
Download het Voorontwerp bestemmingsplan >


2003
Milieueffectrapportage samenvatting
De wettelijke regeling milieueffectrapportage heeft als hoofddoel het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met een mogelijk belangrijke invloed op het milieu. De informatie over de gevolgen voor het milieu zijn verwerkt in dit Milieueffectrapport (MER), dat in juli 2002 is voorafgegaan door een Startnotitie.
Download de Milieueffectrapportage (samenvatting) >

Masterplan
In het masterplan zijn de grenzen aangegeven waarbinnen in de nabije toekomst de verdere stedelijke plannen worden uitgewerkt. De plangrenzen, het programma en de plek van functies, het stratenpatroon, de stationsomgeving, de bouwmassa en de gewenste sfeer in de Spoorzone liggen daardoor vast. Daarbinnen worden in de volgende fasen gedetailleerdere ontwerpen gemaakt. Het masterplan is een uitwerking van de visie van Joan Busquets.
Download het Masterplan >

Uitwerking Ontwikkelingsvisie
De uitwerking ontwikkelingsvisie van Joan Busquets vormt de basis voor het masterplan. In de stedenbouwkundige visie van Busquets uit 1999 had de auteur een aantal aannames gedaan, die bij nadere bestudering van de mogelijkheden en beperkingen in dit deel van Delft niet volledig klopten. Zo is de locatie van het nieuwe (deels ondergrondse) station naar het noorden opgeschoven en is de wegenstructuur aangepast aan de wensen in Delft.
Open de Uitwerking Ontwikkelingsvisie >


2002
Procesovereenkomst Spoorzone Delft
Ministeries van V&W en VROM, provincie Zuid-Holland, stadsgewest Haaglanden en gemeente Delft tekenden in 2002 de procesovereenkomst voor de Spoorzone. In de procesovereenkomst staat de  afspraak dat al deze overheden gezamenlijk de wens een spoortunnel te bouwen tot een project ombouwen. Afgesproken werd dat in 2003 het helder zou zijn hoe de tunnel er uit gaat zien, hoeveel deze mag kosten en wie hoeveel bijdraagt in de kosten. Omdat het streven was een Publiek-Private Samenwerking na te streven, diende de Procesovereenkomst ook als belangenafstemming tussen de publieke partijen, zodat geïnteresseerde private partijen konden rekenen op een overheid die met één mond spreekt.
Download de Procesovereenkomst Spoorzone Delft >


2001
Veiligheidseffectrapportage
De veiligheidseffectrapportage Spoorzone Delft heeft tot doel de veiligheid op een systematische wijze te benaderen en vervolgens toetsbaar te maken, zodanig dat de verschillende veiligheidsrisico's in alle fasen van het project expliciet kunnen worden meegenomen.
Download de Veiligheidseffectrapportage >


1999
Ontwikkelingsvisie
Joan Busquets maakt in 1999 een stedenbouwkundige visie op de Spoorzone. Busquets' visie kwam als winnaar uit de prijsvraag die de gemeente in 1998 had uitgeschreven. Busquets appelleert in zijn visie aan de mogelijkheden om het gat in de stad dat het braakliggende rangeerterrein veroorzaakt, op een aantrekkelijke manier te dichten en om de westelijke rand van de binnenstad een kwaliteitsimpuls te geven. Bovendien grijpt Busquets terug op een aantal historische ruimtelijke elementen (Bolwerk en gracht langs de Phoenixstraat). Download de Ontwikkelingsvisie >


1992
Studie Frits Palmboom 
Stedenbouwkundige Frits Palmboom heeft in 1992 de kansen en bedreigingen van spoorverdubbeling onderzocht.