Inspraak historie

Gedurende de lange voorgeschiedenis van het project Spoorzone Delft zijn er verschillende momenten geweest waarop inwoners van Delft of andere belangstellenden een reactie hebben gegeven op of meegedacht hebben over de plannen. Een overzicht.


Startfase:

 • In 1999/2000 vraagt de gemeente Delft aan haar inwoners welke Delftse projecten zij zouden financieren met de opbrengst van de verkoop van aandelen in het Energiebedrijf. In totaal is er 115 miljoen gulden beschikbaar (52 miljoen euro). Een ruime meerderheid van de deelnemers stelt ruim 18 miljoen gulden (8 miljoen gulden) beschikbaar voor het versnellen van de aanleg van de spoortunnel.
   
 • In 1999 kiezen de inwoners van Delft uit de inzendingen van de stedenbouwkundige visies van de Spoorzone voor de visie van Joan Busquets.


Planfase:

 • De startnotitie van het Milieueffectrapport levert 20 schriftelijke en 6 mondelinge reacties op: men is bezorgd of het project wel voldoende rekening houdt met milieuaspecten en vraagt zich af of een lange spoortunnel  niet het meest wenselijk is.
   
 • De toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Peijs, wil de eerder beschikbaar gestelde rijksbijdrage aan de tunnel bestemmen voor spooronderhoud. Het Actiecomité Spoortunnel Delft NU levert vervolgens 10.000 steunbetuigingen voor de komst van de spoortunnel.  Een Kamermotie vraagt daarop opnieuw om een Verkeer en Waterstaat-bijdrage aan de tunnel: dit wordt eind 2004 gehonoreerd door dezelfde minister van Verkeer en Waterstaat.
   
 • Het bestemmingsplan kent in een aantal fasen de mogelijkheid in te spreken. Daarvan is voor het bestemmingsplan Spoorzone veel gebruik gemaakt. Men wil dat de tunnel zo snel mogelijk wordt gerealiseerd en maakt zich zorgen over de ingrepen in de stad (grootschaligheid, bouwhoogten, verkeersroutes, parkeervoorzieningen, procedurele punten, verzet tegen sloop, etc.). Een zienswijze over verkeersintensiteiten leidt tot een algehele herziening van de verkeerscijfers.
   
 • Bij vaststelling van het bestemmingsplan speelt discussie over de ligging van de gracht in de Phoenixstraat: dichtbij de binnenstadsrand (voorkeur vanuit historisch perspectief) of langs de Spoorsingel (waardoor de gracht over de gehele lengte gebouwd kan worden).
   
 • In 2008 wordt een twaalftal beroepen ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan. De Raad van State honoreert er drie. Daardoor wordt het grootste deel van het bestemmingsplan onherroepelijk, maar wordt een fors deel van de woonbestemming aan de zuidkant van het projectgebied nog niet mogelijk gemaakt.


Start uitvoering:

 • In april 2009 wordt weinig gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid op het Beeldkwaliteitsplan. De inspraak levert wel een aantal inhoudelijke punten op.


Platform Spoor
Gedurende het gehele proces praat een groep van belangenvertegenwoordigers (bewoners, onderwijs, ondernemers, OV-reizigers) in het Platform Spoor mee over de wenselijke projectinhoud.